Główny Szlak Świętokrzyski

Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 23 stycznia 2016 r. w Krakowie, z inicjatywy prezesa Oddziału PTT w Chrzanowie ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT za przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Regulamin odznaki „Główny Szlak Świętokrzyski” i jej projekt, spójny z odznakami GSB, MSB i GSS opracował Remigiusz Lichota.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Główny Szlak Świętokrzyski”
.

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Świętokrzyski” (zwana dalej OKT PTT GSŚ) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSŚ jest popularyzacja turystyki górskiej w Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSŚ uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSS na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSŚ można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Odznakę OKT PTT GSŚ można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSŚ:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT GSŚ” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ”

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerami legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy, przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzenia odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce. W/w mogą potwierdzać odbycie wycieczki, gdy mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Książeczce OKT PTT GSŚ” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ”.

e) Książeczki OKT PTT GSŚ można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl). Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSŚ” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSŚ można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

6. Przebieg Głównego Szlaku Świętokrzyskiego:

Gołoszyce – (4,5 km) góra Truskolaska – (6,6 km) góra Wesołówka – (8,4 km) Przełęcz Karczmarka – (11,4 km) góra Szczytniak – (13,8 km) Przełęcz Jeleniowska – (16,2 km) góra Jeleniowska – (19,2km) Paprocice – (20,4 km) Kobyla Góra – (21,6 km) Trzcianka – (24,6 km) Łysa Góra (Święty Krzyż) – (26,4 km) Przełęcz Hucka – (32,4 km) Podlesie – (33,6 km) Kakonin – (34,8 km) kapliczka Św. Mikołaja – (37,8 km) Łysica – (39,6 km) Święta Katarzyna – (44,4 km) góra Wymyślona – (46,2 km) góra Radostowa – (47,4 km) Ameliówka MPK – (50,4 km) góra Klonówka „Wielki Kamień” – (51,6 km) góra Klonówka – (55,8 km) Biała Góra – (58,2 km) Dąbrowa Łąki MPK – (61,8 km) góra Krzemionka – (67,2 km) Tumlin PKP – (69,6 km) góra Grodowa – (71,4 km) Tumlin Podgrodzie – (72,6 km) góra Wykień – (73,8 km) góra Kamień – (75,6 km) Ciosowa – (78 km) Porzecze szkoła – (82,8 km) Barania Góra – (84 km) Widoma – (85,2 km) Siniewska Góra – (91,2 km) Perzowa Góra – (92,4 km) Kuźniacka Góra – (93 km) Kuźniaki.

7. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia „Książeczkę OKT PTT GSŚ” z potwierdzeniami lub potwierdzone „Wykazy OKT PTT GSŚ” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

8. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT GSŚ” odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl).

9. Nadzór nad OKT PTT GSŚ sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.