Zasady organizacji imprez w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim Oddział w Bielsku-Białej

 1. Organizowane przez Oddział imprezy są realizacją zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
 2. Na każdy rok kalendarzowy jest ogłaszany plan imprez, według którego odbywa się ich realizacja.
 3. Imprezy dodatkowe, poza kalendarzem, są organizowane dla realizacji dodatkowych, okolicznościowych zadań.
 4. Szczegółowe informacje o imprezie są zamieszczane na dostępnych nośnikach informacji: strona internetowa Oddziału, tablica informacyjna Oddziału, plakaty w dostępnych miejscach itp., co najmniej 1 miesiąc przed terminem realizacji.
 5. W informacji podaje się: tytuł imprezy, przebieg i warunki uczestnictwa, miejsce i godzina rozpoczęcia, miejsce i termin zgłoszenia uczestnictwa oraz formy uiszczenia opłaty za uczestnictwo.
 6. W przypadku uiszczenia opłaty i nie uczestniczenia w imprezie wpłata nie będzie zwracana.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział w imprezie, wpłacona opłata zostanie zwrócona uczestnikowi pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 8. Udokumentowane przypadki losowe, uniemożliwiające udział w imprezie, będą uwzględniane na innych zasadach przy zwrocie wniesionej opłaty.
 9. Do kierowania każdą imprezą Zarząd Oddziału wyznacza kierownika – przewodnika, odpowiedzialnego za jej realizację.
 10. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do stosowania się do poleceń kierownika – przewodnika, który odpowiada za bezpieczeństwo uczestników i ma prawo do dostosowywania programu do aktualnych warunków.
 11. W przypadku ubezpieczania uczestników od następ nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie obejmuje tylko uczestników stosujących się do poleceń kierownika – przewodnika imprezy.
 12. W przypadku ogłoszenia przez organy Państwa stanu zagrożenia dla zdrowia i życia (SARS-CoV-2, COVID-19, strefa czerwona, strefa żółta itp.) Oddział może wprowadzić w stosunku do osób biorących udział w imprezach organizowanych przez Oddział dodatkowe środki ostrożności: mierzenie temperatury uczestników przed wejściem do autokaru, wypełnienie przez uczestników stosownego oświadczenia (czytaj tutaj) itp.
  Przy podwyższonej temperaturze uczestnika lub wynikającego z treści oświadczenia zagrożenia dla zdrowia i życia pozostałych uczestników osoba taka nie zostanie dopuszczona do udziału w imprezie.