„Tysięczniki Trzech Narodów”


Na zebraniu Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej w dniu 8 lipca 2014 r., z inicjatywy Grzegorza Gierlasińskiego, zaproponowano ustanowienie nowych odznak krajoznawczo-turystycznych PTT za zdobywanie tysięczników i odwiedzanie zamków w Polsce, Czechach i Słowacji. Uchwałę o ustanowieniu odznak podjęto drogą głosowania w tym samym dniu, zatwierdzono również projekt odznak autorstwa Grzegorza Gierlasińskiego.

.
Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Tysięczniki Trzech Narodów”
.

1. Celem odznaki „Tysięczniki Trzech Narodów PTT” (zwanej dalej TTN PTT) jest zachęcanie do poznawania gór Polski, Czech i Słowacji oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
2. TTN PTT można zdobywać we wszystkich pasmach górskich Polski, Czech i Słowacji w ciągu całego roku.
3.1. O przyznanie TTN PTT można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.
3.2. Warunkiem przyznania TTN PTT dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.
4.1. Nadzór nad TTN PTT sprawuje Komisja GOT przy oddziale PTT w Bielsku-Białej (zwana dalej Komisją GOT), która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.
4.2. Ustalenia Komisji GOT podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PTT Oddział w Bielsku-Białej.
5.1. TTN PTT jest odznaką trójstopniową; ustala się następujące stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
5.2. Odznakę zdobywa się w kolejności: brązowy, srebrny, złoty.
5.3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień TTN PTT.
5.4. Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.
5.5. Nadwyżka zdobytych szczytów po zweryfikowaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.
5.6. Nie zalicza się szczytu, którego zdobycie odbywało się na terenie parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnego zdobycia szczytu w trakcie zdobywania TTN PTT.
6. Wyodrębnia się następujące pasma górskie:
I. Czechy: Krkonoše, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Jizerské hory, Ještědský hřbet, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Hanušovická vrchovina.
II. Słowacja: Javorníký, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Podbeskydská vrchovina, Kisucká vrchovina, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov, Pieniny, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Žiar, Levočské vrchy, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Kozie chrbty, Starohorské vrchy, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľana, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Muránska planina, Slovenský raj, Volovské vrchy, Čierna hora, Branisko, Bachureň, Slanské vrchy, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy.
III. Polska: Tatry, Beskid Żywiecki, Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Bieszczady, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Wyspowy, Góry Izerskie, Góry Bialskie, Góry Orlickie, Pieniny, Góry Sowie.
7. Warunki uzyskania poszczególnych stopni TTN PTT:
7.1 na wszystkich trzech stopniach odznaki zdobywa się szczyty, których wysokość przekracza 1000 m n.p.m. (lecz jest mniejsza niż 2000 m n.p.m.) oraz są oznaczone tabliczką szczytową potwierdzającą wysokość.
I. stopień brązowy – zdobycie 20 szczytów, w tym przynajmniej po jednym szczycie w wybranym paśmie górskim w każdym kraju;
II. stopień srebrny – zdobycie 30 szczytów niezdobytych wcześniej, w tym przynajmniej po jednym szczycie w dwóch wybranych pasmach górskich każdego kraju, niezaliczonych w stopniu brązowym;
III. stopień złoty – zdobycie 40 szczytów niezdobytych wcześniej, w tym przynajmniej po jednym szczycie w trzech wybranych pasmach górskich każdego kraju, niezaliczonych w poprzednich stopniach.
7.2. W celu przyznania TTN PTT w poszczególnych stopniach przedstawia się Komisji GOT „Wykaz zdobytych szczytów do TTN PTT” z poświadczeniami terenowymi, podpisami upoważnionych osób lub zdjęciami dokumentującymi ubiegającego się o odznakę na zdobytym szczycie. Wykaz można prowadzić w dowolnej formie, także elektronicznej. Wykaz należy przedłożyć do weryfikacji najpóźniej do 31 marca następnego roku.
7.3. Pozytywna weryfikacja wykazu jest świadectwem przyznania TTN PTT i upoważnia do jej wykupienia.
8. Poświadczanie odbycia wycieczek do TTN PTT:
8.1. Poświadczanie odbycia wycieczek dokonuje się na „Wykazie zdobytych szczytów do TTN PTT” lub w książeczkach GOT PTT.
8.2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane przy tabliczce szczytowej.
8.3. Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.
8.4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na „Wykazie zdobytych szczytów do TTN PTT” lub w książeczce GOT PTT.
8.5. Formularze „Wykaz zdobytych szczytów do TTN PTT”, książeczki GOT PTT, legitymacje i odznaki TTN PTT wszystkich stopni nabywa się w Oddziale PTT w Bielsku-Białej.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd PTT Oddział w Bielsku-Białej.

TTN PTT brazowa 4 TTN PTT srebrna 4 TTN PTT złota 4

.
do pobrania: „Wykaz zdobytych szczytów do odznaki TTN PTT”