„Główny Szlak Beskidzki”

Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 18 grudnia 2010 r. w Krakowie, prezes Oddziału PTT w Chrzanowie zaproponował ustanowienie nowych odznak krajoznawczo-turystycznych PTT za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego i Małego Szlaku Beskidzkiego. Ponieważ przygotowane regulaminy odznak wymagał doprecyzowania, uchwałę o ustanowieniu odznak podjęto drogą głosowania internetowego w dniu 31 grudnia 2010 r., a projekt odznak również autorstwa Remigiusza Lichoty zatwierdzono na posiedzeniu ZG PTT w Łopusznej, które odbyło się w dniach 13-14 maja 2011 r.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Główny Szlak Beskidzki”
.

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT GSB) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSB jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSB:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub w książeczce OKT PTT GSB.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub w książeczce OKT PTT GSB.

e) Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSB”, książeczki OKT PTT GSB oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSB można uzyskać w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

6. Przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego:

Ustroń PKP – Równica, schr. PTTK – Ustroń Polana – Czantoria Wielka – Przeł. Beskidek – Wielki Soszów – Stożek, schr. PTTK (7h 30min.) – Kiczory – Kubalonka – Przeł. Szarcula – Stecówka – Przysłop, schr. PTTK (12h 15min.) – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska – Węgierska Górka – Słowianka – Przeł. Pawlusia – Rysianka, schr. PTTK (22h 30min.) – Trzy Kopce – Hala Miziowa – schr. PTTK (24h 30min.) – Przełęcz Glinne – Przeł. Głuchaczki – Mędralowa – Przeł. Jałowiecka – Żywieckie Rozstaje – Markowe Szczawiny, schr. PTTK (32h) – Przeł. Brona – Babia Góra – Przełęcz Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica – Hala Krupowa, schr. PTTK (38h 30min.) – Przeł. Malinowe – Bystra – Jordanów – Rabka – Maciejowa, schr. PTTK (48h 30min.) – Stare Wierchy, schr. PTTK (49h 15min.) – Turbacz (51h) – Kiczora – Przełęcz Knurowska – Lubań – Krościenko – Dzwonkówka – Prehyba, schr. PTTK (64h 45min.) – Radziejowa – Wielki Rogacz – Trześniowy Groń – Kordowiec – Rytro – Cyrla – Hala Pisana – Hala Łabowska, schr. PTTK (74h 45min.) – Runek – Jaworzyna Krynicka, schr. PTTK (78h 15min.) – Czarny Potok – Krynica (274km; 81h) – Huzary – Mochnaczka Niżna – Banica – Ropki – Hańczowa (87h 30min.) – Kozie Żebro – Regietów – Rotunda – Wołowiec – bacówka w Bartnem, schr. PTTK (95h 30min.) – Wątkowa – Ostrysz – Kamień – Kąty (104h) – Grzywacka Góra – Chyrowa – Kamienna Góra – Nowa Wieś (110h) – Lubatowa – Iwonicz Zdrój (114h) – Rymanów Zdrój – Rudawka Rymanowska – Puławy (121h) – Tokarnia – Komańcza (129h) – Duszatyn – Chryszczata – Przeł. Żebrak – Jaworne – Cisna (138h 30min.) – Jasło – Smerek (wieś) – (145h 30min.) – Przeł. Orłowicza – schronisko na Połoninie Wetlińskiej – Berehy Górne (151h) – Połonina Caryńska – Ustrzyki Górne (154h 30min.) – Tarniczka – Halicz (160 h) – Rozsypaniec – Przełęcz Bukowska – Wołosate (519km; 162h 30min.); w nawiasach orientacyjny czas przejścia.

7. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzone „Wykazy…” lub książeczkę OKT PTT GSB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłają pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

8. Po zweryfikowaniu w książeczce OKT PTT GSB i otrzymaniu legitymacji potwierdzającej zdobycie OKT PTT GBS, odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczegóły na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

9. Nadzór nad OKT PTT GSB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.