„Mały Szlak Beskidzki”

Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 18 grudnia 2010 r. w Krakowie, prezes Oddziału PTT w Chrzanowie zaproponował ustanowienie nowych odznak krajoznawczo-turystycznych PTT za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego i Małego Szlaku Beskidzkiego. Ponieważ przygotowane regulaminy odznak wymagał doprecyzowania, uchwałę o ustanowieniu odznak podjęto drogą głosowania internetowego w dniu 31 grudnia 2010 r., a projekt odznak również autorstwa Remigiusza Lichoty zatwierdzono na posiedzeniu ZG PTT w Łopusznej, które odbyło się w dniach 13-14 maja 2011 r.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Mały Szlak Beskidzki”
.

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Mały Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT MSB) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT MSB jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT MSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Małego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy MSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT MSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Odznakę OKT PTT MSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT MSB:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT MSB” lub w książeczce OKT PTT MSB.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT i przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT MSB” lub w książeczce OKT PTT MSB.

e) Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT MSB”, książeczki OKT PTT MSB oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT MSB można uzyskać w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

6. Przebieg Małego Szlaku Beskidzkiego:

Bielsko-Biała Straconka – Gaiki – Przełęcz „u Panienki” – Hrobacza Łąka, schr. (2h) – Żarnówka Zapora (4 h) – Żar – Wielka Cisowa Grapa – Przełęcz Kocierska (9h) – Potrójna – Łamana Skała (11h 30 min.) – Leskowiec – Groń Jana Pawła II, schr. PTTK (13h) – Krzeszów – Żurawnica – Gołuszkowa Góra – Zembrzyce – Chełm – Palcza (20h 45min.) – Babica – Sularzowa – Myślenice (25h 45min.) – Uklejna – Śliwnik – Działek (29h) – Kudłacze, schr. PTTK – Łysina – Lubomir – Przeł. Jaworzyce – Wierzbanowska Góra – Przeł. Wielkie Drogi – Kasina Wielka (35h 15min.) – Lubogoszcz – Mszana Dolna (39h 30min.) – Przełęcz Glisne (41h) – Luboń Wielki, schr. PTTK (137km; 42h 30min.); w nawiasach orientacyjny czas przejścia.

7. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzone „Wykazy…” lub książeczkę OKT PTT MSB z potwierdzeniami komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłają pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

8. Po zweryfikowaniu w książeczce OKT PTT MSB i otrzymaniu legitymacji potwierdzającej zdobycie OKT PTT MSB, odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczególy na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

9. Nadzór nad OKT PTT MSB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.