„Zamki Trzech Narodów”

ZTN PTT ZLOTA 1Na zebraniu Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej w dniu 8 lipca 2014 r., z inicjatywy Grzegorza Gierlasińskiego, zaproponowano ustanowienie nowych odznak krajoznawczo-turystycznych PTT za zdobywanie tysięczników i odwiedzanie zamków w Polsce, Czechach i Słowacji. Uchwałę o ustanowieniu odznak podjęto drogą głosowania w tym samym dniu, zatwierdzono również projekt odznak autorstwa Grzegorza Gierlasińskiego.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Zamki Trzech Narodów”
.

1. Celem odznaki „Zamki Trzech Narodów PTT” (zwanej dalej ZTN PTT) jest zachęcanie do poznawania historii Polski, Czech i Słowacji poprzez odwiedzanie zamków, twierdz i ich ruin oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
2. ZTN PTT można zdobywać we wszystkich trzech krajach w ciągu całego roku.
3.1. O przyznanie ZTN PTT można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.
3.2. Warunkiem przyznania ZTN PTT dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów.
4.1. Nadzór nad ZTN PTT sprawuje Komisja GOT przy oddziale PTT w Bielsku-Białej (zwana dalej Komisją GOT), która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.
4.2. Ustalenia Komisji GOT podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PTT Oddział w Bielsku-Białej.
5.1. ZTN PTT jest odznaką trójstopniową; ustala się następujące stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
5.2. Odznakę zdobywa się w kolejności: brązowy, srebrny, złoty.
5.3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień ZTN PTT.
5.4. Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.
5.5. Nadwyżka odwiedzonych obiektów po zweryfikowaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.
5.6. Nie zalicza się obiektu, którego zdobycie odbywało się na terenie parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnego zdobycia obiektu w trakcie zdobywania ZTN PTT.
6. Warunki uzyskania poszczególnych stopni ZTN PTT:
6.1 Na wszystkich trzech stopniach odznaki odwiedza się zamki, twierdze oraz ich ruiny.
I. stopień brązowy – odwiedzenie 20 obiektów, w tym przynajmniej po jednym w każdym kraju;
II. stopień srebrny – odwiedzenie 30 obiektów nieodwiedzanych wcześniej, w tym przynajmniej po trzy w każdym kraju;
III. stopień złoty – odwiedzenie 40 obiektów nieodwiedzanych wcześniej, w tym przynajmniej po pięć w każdym kraju.
6.2. W celu przyznania ZTN PTT w poszczególnych stopniach przedstawia się Komisji GOT „Wykaz zwiedzanych obiektów do ZTN PTT” z poświadczeniami terenowymi, podpisami upoważnionych osób lub zdjęciami dokumentującymi ubiegającego się o odznakę przy lub w zwiedzanym obiekcie. Wykaz można prowadzić w dowolnej formie, także elektronicznej. Wykaz należy przedłożyć do weryfikacji najpóźniej do 31 marca następnego roku.
6.3. Pozytywna weryfikacja wykazu jest świadectwem przyznania ZTN PTT i upoważnia do jej wykupienia.
7. Poświadczanie odbycia wycieczek do ZTN PTT:
7.1. Poświadczanie odbycia wycieczek dokonuje się na „Wykazie zwiedzanych obiektów do ZTN PTT” lub w książeczkach GOT PTT.
7.2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane przy lub w zwiedzanym obiekcie.
7.3. Przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.
7.4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na „Wykazie zwiedzanych obiektów do ZTN PTT” lub w książeczce GOT PTT.
7.5. Formularze „Wykaz odwiedzanych obiektów do ZTN PTT”, książeczki GOT PTT, legitymacje i odznaki ZTN PTT wszystkich stopni nabywa się w Oddziale PTT w Bielsku-Białej.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT.
9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd PTT Oddział w Bielsku-Białej.
.

ZTN PTT BRAZOWA 1 ZTN PTT SREBRNA 1 ZTN PTT ZLOTA 1

.
do pobrania: „Wykaz odwiedzanych obiektów do ZTN PTT”