Konkurs fotograficzny „150 lat PTT – lata mijają, piękno gór trwa”

W 2023 roku obchodzimy 150-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To ważne i piękne wydarzenie. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTT do udziału w konkursie fotograficznym, do podzielenia się tym, co stanowiło i stanowi jeden z fundamentów naszej organizacji – miłości do piękna górskich krain oraz występującej tam flory i fauny. Lata mijają niepostrzeżenie zlewając się w dekady i wieki, góry jednak trwają w swym pięknie – pokażmy innym jak bardzo są one wyjątkowe, jak wiele dla nas znaczą, podzielmy się ich pięknem utrwalonym na zdjęciach.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości około 3000 zł, wśród nich plecaki i statywy fotograficzne, power-banki, akcesoria kempingowe i turystyczne oraz wiele ciekawych publikacji. Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie dodatkowo kilkanaście, które zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2024 – zapraszamy do udziału!

Zarząd Oddziału

Regulamin konkursu:

Część I: Organizator konkursu i sponsorzy nagród

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego przebiegającego pod hasłem przewodnim „150 lat PTT – lata mijają, piękno gór trwa” jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy 3 Maja 1 (III p.).
 2. Współorganizatorem i patronem honorowym konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Krakowie (30-549) przy ul. Traugutta 4.
 3. Sponsorem nagród rzeczowych jest Sebastian Nikiel, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Bielsku-Białej.
 4. Sponsorem „Pamiętników PTT” jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Część II: Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest:
  1. promowanie piękna górskich krain oraz ich walorów przyrodniczych,
  2. krzewienie wrażliwości na piękno górskiego pejzażu oraz wiedzy na temat gatunków flory i fauny tam występujących,
  3. promowanie zrównoważonej i świadomej turystyki,
  4. zgromadzenie puli wartościowych fotografii, spośród których kilkanaście zostanie opublikowanych w kalendarzu wydanym przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej na rok 2024.

Część III: Ogólne zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
 2. Uczestnikami mogą być członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zarówno fotografujący amatorsko, jak i osoby zajmujące się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski, realizowany będzie poprzez media elektroniczne.
 5. Zgłoszenie udziału polega na nadesłaniu na e-mail organizatora konkurs.foto.PTT.BB@gmail.com prac konkursowych oraz wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnik konkursu wraz ze zgłoszeniem udziału przekazuje następujące dane osobowe:
  • Uczestnik – imię i nazwisko, oddział PTT do którego przynależy, rok urodzenia, adres kontaktowy e-mail,
  • Laureat – w przypadku konieczności wysyłki nagród: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres kontaktowy e-mail, adres zamieszkania i kontaktowy numer telefonu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie jury konkursowego, ich małżonkowie oraz najbliższa rodzina.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Część IV: Zadanie konkursowe

 1. Każdy Uczestnik konkursu fotograficznego „150 lat PTT – lata mijają, piękno gór trwa” może nadesłać maksymalnie trzy fotografie lub trzy powiązane tematycznie serie zdjęć, związane z tematyką konkursową opisaną w punkcie 1 / części II regulaminu, z zastrzeżeniami opisanymi w punkcie 8, 7 i 11 części IV regulaminu.
 2. Do konkursu nie będą kwalifikowane fotografie przedstawiające zwierzęta i roślinność sfotografowaną poza ich naturalnym, dzikim siedliskiem – zdjęcia takie będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez konieczności powiadamiania zgłaszającego.
 3. Nie ogranicza się w żaden sposób zasięgu terytorialnego zdjęć zgłaszanych do konkursu, fotografie mogą przedstawiać dowolne pasma górskie na świecie, jak również ich florę i faunę. Nie ogranicza się również zakresu czasowego w jakim zgłaszane zdjęcia zostały wykonane, mogą one pochodzić z bieżącego okresu, jak i z lat wcześniejszych.
 4. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 2400 px szerokości oraz 1300 px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7 MB dla jednego zdjęcia, natomiast w przypadku zdjęć panoramicznych minimalna szerokość pozioma to 2560 px. Dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniach sepii oraz zdjęcia złożone w postprodukcji z więcej niż jednej klatki, w tym HDR.
 5. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem, że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna ich liczba nie przekracza trzech, przy czym całkowita liczba zgłoszonych fotografii nie może przekroczyć dziewięć. Zgłaszając serie zdjęć należy jasno to zaznaczyć w mailu zgłoszeniowym oraz wypełnić odpowiednią część w karcie zgłoszeniowej. Serie zdjęć mogą mieć jeden wspólny tytuł.
 6. Zgłaszane fotografie mogą mieć dowolny format graficzny, przy czym łączna waga zgłaszanych prac nie może przekroczyć 21 MB.
 7. Tytuł zdjęcia lub serii zdjęć, musi być przyporządkowany nazwie pliku.
 8. Zabronione jest dokonywanie zmian za pomocą programów graficznych oryginalnej kompozycji zdjęcia, polegającej na dodaniu lub ujęciu elementów zmieniających jego treść, ingerowania w wygląd zdjęcia przez dodawania znaków wodnych, imienia i nazwiska, linków czy ramki.
 9. Dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty zdjęć w tym: zmiana kontrastów, poprawa ostrości, balansu bieli i nasycenia, kadrowanie, korekta wad optyki lub usunięcie drobnych zanieczyszczeń.
 10. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
 11. Zabronione jest nadsyłanie do konkursu zdjęć przedstawiających nagość. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 12. Organizator może poprosić zarówno Uczestnika, jak i Laureata o nadesłanie plików zdjęciowych w pełnej rozdzielczości, o ile przesłane na konkurs fotografie okazałby się zbyt niskiej jakości do oceny przez Jury lub planowanej przez organizatora publikacji kalendarza z pracami Laureatów na rok 2024.

Część V: Terminarz i ocena prac

 1. Prace konkursowe można zgłaszać od 20.07.2023 do 20.09.2023 do godziny 24:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia maila zgłoszeniowego).
 2. Po zakwalifikowaniu zdjęć do udziału w konkursie, Uczestnik otrzyma w ciągu 48 godzin e-maila od organizatora potwierdzający ten fakt, na podany w karcie zgłoszeniowej lub z którego nadesłano zgłoszenie.
 3. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 20.09.2023 r. rozpoczną się obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną laureaci konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych i wyróżnień jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Jury zastrzega sobie również prawo do zmiany podziału nagród. Obrady Jury trwać będą od 21.09.2023 do 30.09.2023 roku.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową. Natomiast szczegółowe informacje o otrzymanym wyróżnieniu zostaną ogłoszone podczas podczas obchodów jubileuszu 150-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które odbędą się w Zakopanem / Kościelisku w dniach 13-15.10.2023 r., gdzie nastąpi też wręczenie nagród. O dokładnym terminie wręczenia nagród organizator poinformuje na swojej stronie internetowej (www.bielsko.ptt.org.pl) do 30.09.2023 r.
 5. Laureaci nieobecni podczas rzeczowych obchodów, zostaną poinformowani drogą mailową o otrzymanej nagrodzie oraz poproszeni o podanie adresu, pod który mają one zostać wysłane.
 6. Uwagi dodatkowe – jeśli osoby nagrodzone, a nieobecne podczas gali wręczenia nagród, nie skontaktują się z organizatorem konkursu i nie podadzą adresu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników – to jest do 15.11.2023 r, nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

Część VI: Jury konkursowe i zasady oceny prac

 1. Jury konkursowe składa się z czterech osób – przewodniczącego i trzech członków:
  • Sebastian Nikiel (przewodniczący jury) – związany z górami od najmłodszych lat życia, fotograf pasjonata, poeta, artysta plastyk. Góry są jego źródłem siły i inspiracji, wiernym Przyjacielem oraz nauczycielem, fotografia natomiast metodą na dzielenie się pięknem jakiego w nich doświadcza;
  • Jolanta Augustyńska (członek jury) – Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, miłośniczka gór i fotografii, kocha góry w każdej postaci: wędruje, wspina się, biega, jeździ na rowerze i na nartach;
  • Agnieszka Tomiczek (członek jury) – fotografia jest jej pasją i sensem życia. Członkini Fotoklubu RP, posiada tytuł artysty Fotoklubu RP, członkini Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej Art Fokus 13 oraz założycielka Grupy Fotograficznej Modern Pictorial Foto;
  • Grażyna Żyrek (członek jury) – fotografia i góry to dwie pasje, na które poświęca każdą wolną chwilę. Członkini Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Art Fokus 13, grupy Modern Pictorial Foto, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Bielsko-Biała, nagradzana fotograf.
 2. Każdy z Jurorów oceniać będzie zdjęcia wpierw w sposób samodzielny, wyłaniając grupę 10 najlepszych jego zdaniem prac. Następnie podczas wspólnych obrad z powstałej grupy 40 najlepszych fotografii wybrane zostaną zdjęcia typowane do nagród głównych i wyróżnień.

Część VII: Nagrody

 1. W konkursie fotograficznym „150 lat PTT – lata mijają piękno gór trwa” przyznane zostaną trzy nagrody główne dla miejsc oraz trzy wyróżnienia.
 2. Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrody rzeczowe.
 3. W puli nagród znajdują się m.in.: plecaki fotograficzne, akcesoria turystyczne i kempingowe, książki i inne publikacje oraz power-banki.
 4. Łączna wartość nagród wynosi około 3 000 zł.
 5. Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze oraz inne nagrody, a decyzja Jury o podziale nagród jest ostateczna.

Część VIII: Prawa autorskie i polityka prywatności

Prawa autorskie:

 1. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi konkursu bezterminowo i nieodpłatnie prawa bez ograniczeń terytorialnych do nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody na wykorzystanie zgłaszanych prac do promocji konkursu, podczas jego trwania, jak i po jego zakończeniu oraz wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych.
 2. Przez pojęcie udzielenia nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zgłaszanych do konkursu zdjęć rozumie się: wykorzystanie ich bez ograniczenia czasowego przez organizatorów konkursu, w tym publikowanie w mediach elektronicznych i papierowych, druku
  w wersji papierowej, w postaci przetworzonej i pierwotnej, powielania zdjęć dowolną techniką oraz tworzenie dzieł pochodnych bez konieczności podania autorstwa.
 3. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, autor musi posiadać pełnię praw autorskich do niego oraz prawo do publikacji elementów / osób przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ochronie prawnej takiej zgody wymagającej. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak takich praw i ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z ich braku odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

Polityka prywatności:

 1. Pozostając w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, organizator informuje, że nie gromadzi w sposób trwały żadnych danych personalnych, poza zakresem niezbędnym do realizacji zadań konkursowych.
 2. Ze względu na wymogi organizacyjne, umożliwiające realizację konkursu, istnieje obowiązek podania minimum danych osobowych przez Uczestnika, wymienionych w część III / Ogólne zasady uczestnictwa – punkt 5.
 3. Podany adres e-mail będzie służył wyłącznie zapewnianiu możliwości kontaktu z uczestnikiem konkursu, w celach związanych z jego przebiegiem.
 4. Jedynie imię i nazwisko osób nagrodzonych oraz oddział, do którego należą będzie wykorzystane podczas publicznego wręczenia nagród podczas obchodów 150-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dniach 13-15.10.2023 roku, które odbędzie się w Zakopanem / Kościelisku. Szczegółowe dane o godzinie i miejscu wręczenia podane zostaną w późniejszym terminie, o czym Laureat zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. Osoby, które nie odbiorą nagród w wyżej wymienionym terminie i miejscu, zostaną mailowo poproszone o podane danych personalnych koniecznych do przesłania nagrody.
 6. Podane przez Użytkownika dane personalne w tym: e-mail, adres pocztowy i numer telefonu w przypadku osób nagrodzonych w konkursie, pozostają do wyłącznej wiadomości organizatora konkursu i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 7. Podane przez Uczestnika dane personalne, będą przechowywane przez organizatora przez 30 dni, licząc od chwili zakończenia konkursu, w celach rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po okresie tym dane te będą w sposób trwały kasowane. Tym samym organizator nie gromadzi w sposób uporządkowany i trwały żadnych danych personalnych Uczestników, w zakresie przekraczającym minimum wymagane do realizacji zadań konkursowych.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do poprawy zgłoszonych danych, jak i żądania ich wcześniejszego usunięcia, co będzie oznaczało jednak równocześnie rezygnację z dalszego udziału w konkursie. W tym celu należy się skontaktować z organizatorem konkursu, poprzez e-mail konkursowy: konkurs.foto.PTT.BB@gmail.com.

Część IX: Postanowienia końcowe regulaminu

 1. Dopuszcza się zmiany w terminarzu trwania konkursu, w tym przedłużenie okresu zgłaszania prac konkursowych. Informacja o takich zmianach będzie publikowana z wyprzedzeniem na łamach witryny organizatora, to jest Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Bielsku-Białej: www.bielsko.ptt.org.pl oraz jego profilu na portalu Facebook: www.facebook.com/ptt.bielsko.biala.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania jak i wyrażeniem zgody na wykorzystanie określonych nim danych personalnych koniecznych do realizacji zadań konkursowych.
 3. Rozstrzyganiem ewentualnych wątpliwości, interpretacji i sporów, związanych z niniejszym regulaminem zajmuje się jury konkursowe. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać na adres mailowy: konkurs.foto.PTT.BB@gmail.com.

Część X: Linki

 1. strona organizatora konkursu: kliknij
 2. strona współorganizatora konkursu: kliknij
 3. strona organizatora konkursu na portalu Facebook: kliknij
 4. strona współorganizatora konkursu na portalu Facebook: kliknij

Część XI: Formularz zgłoszeniowy

 1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Dokumenty do pobrania

Materiały promocyjne do pobrania

Pobierz wszystkie tutaj (2,36 MB) lub pojedynczo, klikając na poniższe grafiki: